На заседание на Министерски Съвет се взе решение – качването на без коз да е задължително!


Армията става част – поне някой имоти се дават на концесия за 35 години! Министрите приеха куп решения, вижте ги!

На заседание на Министерски съвет, проведено чрез видеоконферентна връзка, бяха приети различни решения. Ето какво гласуваха министрите:

Министерският съвет одобри Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2019 година

Правителството одобри „Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2019 г.“. Докладът отразява динамичните и сложни процеси в отбраната и израждането на българските въоръжени сили през изминалата 2019 г. и е израз на осъществяваната от Министерството на отбраната политика на прозрачност и отчетност.

Докладът отчита както постигнатите успехи, така и предизвикателствата пред въоръжените сили, свързани с попълването на вакантните длъжности и модернизацията. Отбелязва се, че основните усилия са били фокусирани върху идентифицирането и прилагането на оптимални управленски решения за нарастване на разходите за отбрана и справянето с дефицита от отбранителни способности.

В доклада се представят и обосновани изводи и насоки за съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период, които са в съответствие с приоритетите в сектор „Отбрана“ на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Отлага се провеждането на международната изложба на отбранителна техника „ХЕМУС“

Министерският съвет прие решение, с което се отлага провеждането на Международна изложба на отбранителна техника „ХЕМУС“ през 2020 година във връзка с обявеното извънредно положение от Народното събрание.

С оглед нормалното протичане на организационните действия се предлага провеждането на Специализирана международна изложба на отбранителна техника „ХЕМУС“ през 2020 г. в рамките на една седмица през месеците септември и октомври, като изборът на конкретния период се възлага на организационния комитет, натоварен с организацията и провеждането на изложбата.

Правителството одобри национална научна програма

Правителството одобри Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“. Срокът на програмата е до 31.12.2022 г. и е на обща стойност 4 500 000 лева. Тя е разработена като продължение на изпълняваната в периода 2018-2020 г. национална научна програма „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“, по която със средства на МОН са закупени, монтирани, инсталирани и въведени в експлоатация 6 медицинска апарата за извършване на диагностика на трансмисивни инфекции.

Националната научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ е насочена към следните обществени предизвикателства: идентификация и систематизиране на информацията по отношение на разпространението на вирусите на HIV, хепатит Б и хепатит С сред кръвните донори, както и оценка на риска на същите вируси сред кръвните донори в България чрез изследване на тяхното разпространение и честота. Двата показателя се допълват, тъй като предоставят информация за миналия и текущия риск от инфекция.

Програмата предвижда извършването на 40 000 тествания на година и анализ на натрупаните данни от медицински изследвания и разработване на нови модели и софтуер за обработка на данни.

Правителството одобри Програма за подкрепа на българските общности в чужбина

Министерският съвет одобри Програма за подкрепа на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украйна, Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание. Програмата е за периода 2020-2024 г. Средствата ще се предоставят на проектна основа.

Целта е да се подпомогнат организациите на българските общности, регистрирани съгласно съответното местно законодателство, като финансира дейности за укрепване на структурата им, разширяване на дейността им за съхраняване на българската идентичност сред общностите зад граница, както и на публичното им присъствие в съответните държави.

Проектите, които ще бъдат реализирани през 2020 г. в рамките на програмата, ще се финансират със средства, отпуснати с Постановление на Министерски съвет от 20 февруари 2020 г.

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения по пет решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 128 179 лв. обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 7 ноември 2019 г. – 27 февруари 2020 г.

​По делото „X и Y срещу България“ съдът присъжда в полза на жалбоподателите сумата от 7500 евро общо за претърпените от тях неимуществени вреди, както и сумата от 2700 евро за разходи и разноски.

​По делото „Апостолови срещу България“ съдът присъжда на жалбоподателя сумата от 1250 евро за претърпените от него неимуществени вреди и 700 евро за разходи и разноски.

По делото „Зикатанова срещу България“ -Съдът присъжда на жалбоподателите общо 38 500 евро за претърпените от тях неимуществени вреди, както и общо 9746,66 евро за разходи и разноски.

​По делото „Мустафа срещу България“ ЕСПЧ намира нарушение на чл. 6 от Конвенцията и присъжда на жалбоподателя сумата от 2500 евро за претърпените от него неимуществени вреди, както и 1500 евро за разходи и разноски.

​По делото „Стойков срещу България“ Съдът присъжда на жалбоподателя сумата от 475 евро за разходи и разноски.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост. Имотите са с предоставени права за управление на Министерство на отбраната и с отпаднала необходимост за ведомството и Българската армия.

Като имоти – частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост /ЗДС/ и Правилника за прилагане на ЗДС. Поземлените имоти със сменен статут се намират на територията на общините Столична, Варна и Елхово.

България и Бразилия ще подпишат споразумение за упражняване на платена дейност на членове на семействата на дипломатически и консулски служители

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между България и Бразилия за упражняване на платена дейност на членове на семействата на дипломатически и консулски служители.

Според споразумението членове на семейството, които са част от домакинството на дипломатически или консулски служители на изпращащата държава, ще могат да получават разрешение за работа в приемащата държава в съответствие с нейното право.

Определен е концесионер на морски плаж

„Слънчев бряг – юг“

„СИС 2012″ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Слънчев бряг – юг“, община Несебър, област Бургас. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 10,30 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение: за първата година от срока на концесията е в размер на 536 013 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции за мерки относно опазване на околната среда и защитените територии и за организацията на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на охраняваните части от морския плаж и прилежащата акватория е в размер на 436 262 лв. с ДДС.

Определен е концесионер на морски плаж „Равда – централен“

„Блу Съмър“ ЕООД e определен за концесионер на морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас. За целия срок на договора за концесия от 20 г. концесионерът се задължава да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 1,10 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение: за първата година от срока на концесията е в размер на 8 878,10 лв. без ДДС. Предложеният от концесионера размер на инвестиции за подобряване на облика на морския плаж за целия срок на концесията е 411 282 лв. с включен ДДС.

„Гугуланови“ ООД ще добива варовици от два участъка на находище „Чинка – 2″

„Гугуланови“ ООД, гр. Кърджали, ще добива скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Чинка – 2″, участъци „Чинка – 2 запад“ и „Чинка – 2 изток“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище „Чинка – 2″ е разположено в землището на с. Голяма Чинка, област Кърджали. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 160 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 311 хил. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ, в случая това е община Крумовград.

Прекратява се концесионният договор за добив на мраморен материал от находище „Дълга усойка“

Концесионният договор за добив на скалнооблицовъчни материали – мраморен брекчоконгломерат, от находище „Дълга усойка“, ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканото от концесионера прекратяване.

Находището „Дълга усойка“ се намира на територията на община Рудозем, област Смолян. През месец септември 2007 г. за него е сключен концесионен договор с дружеството „Рудметал“ АД. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че предвид непостигнато съгласие със собствениците на имоти за придобиване или ползване на земите, разположени върху находището, е променило своите инвестиционни намерения.

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Добромир- изток“

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Добромир – изток“, разположено в землището на едноименното село, област Бургас. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки искането на концесионера – „СМА Минерал Бургас вар“ ЕООД за това. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Добромир – изток“ е в сила от 2000 г. за срок от 25 години. От него се добиват строителни материали – варовици.

„Председник“ ООД е новият концесионер на находище „Требежа“

Дружеството „Председник“ ООД, с. Згориград, е новият концесионер на находище „Требежа“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Требежа“ се намира на територията на община Мездра, област Враца. Концесията за него е предоставена през септември 2019 г. за 35 години на „Булстоун“ ЕООД, гр. Враца. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Председник“ ООД. Условията по концесионния договор остават без промяна.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Компенсациите за запазване на заетостта ще включват и 60% от дължимите от работодателите осигуровки

Правителството прие промени в постановлението за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите по време на извънредното положение. Съгласно новите разпоредби размерът на компенсациите ще бъде 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски на работодателя на всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.

В случаите на преустановяване на работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец. При непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Съгласно промените работодатели от икономическите дейности „Обучение на водачи на превозни средства“ и „Дневни грижи за малки деца (частен сектор)“, преустановили работа на предприятието или на част от предприятието със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, също ще могат да кандидатстват за подкрепа.

Промените ще се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането в сила на постановлението. Финансовите средства, необходими допълнително за изплащане на осигурителни вноски, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Одобрена е българската позиция за неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС в част „Здравеопазване“

Правителството одобри позицията на България за участие в неформална видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, която ще се проведе на 15 април 2020 г. В рамките на срещата министрите ще обсъдят ситуацията и ще направят оценка на предприетите мерки за управление на кризата, свързана с COVID-19, вкл. При отчитане на евентуална втора вълна на заболявания. Акцент в дискусиите ще бъде поставен върху въпросите, свързани с капацитета на националните здравни системи, възможностите за облекчаване на ограничителните мерки, ефекта от приложения координиран европейски подход за справяне със ситуацията и евентуалната допълнителна подкрепа от Европейската комисия за допълване на действията на национално ниво.

България ще информира, че капацитетът на здравната система е адекватен на потребностите на страната и е ориентиран към очакваното допълнително натоварване при достигане на връхната точка на епидемията. На ниво ЕС е важно да продължи обменът на информация за предприетите от отделните държави членки мерки и разпространението на COVID-19. Всяка държава членка следва внимателно да оцени рисковете и ползите от отмяна на въведените мерки. Оправдан е предпазлив подход, при който значение има не само изборът на точния момент за промени, но и обхващането на крайно необходимите области (напр. в сектори като селско стопанство, строителство, транспорт).

Одобрена е също така българската позиция за участие в неформална видео конференция на министрите на външните работи/търговията на ЕС, която ще се проведе на 16 април 2020 г. Като единствена тема в дневния ред на видео конференцията са включени търговски аспекти на епидемията от COVID-19 – последици за търговските отношения и устойчивостта на глобално интегрираните вериги на стойността и доставките.

Неформален видеоконферентен разговор ще проведе и Съветът на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 16 април 2020 г. По време на обсъждането ще бъдат обменени мнения по последната оценка на ЕКОФИН за икономическото въздействие на пандемията. Участниците във видеоконферентния разговор се очаква да одобрят изявление за подкрепа на банковото кредитиране за домакинствата и фирмите, които имат временни затруднения, и за поддържане на добре функциониращ застрахователен сектор по време на COVID-19 кризата. На онлайн срещата ще бъде дискутирано и подкрепено и изявлението на министъра на финансите на Хърватия – г-н Здравко Марич, в качеството му на председател на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, в рамките на Пролетната среща на Международния валутно-финансов комитет.

Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело С-4/20 „Алти“ ООД на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

Делото е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с административно производство за отмяна на ревизионен акт, издаден от териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Чрез документа е ангажирана солидарната отговорност на дружеството по чл. 177 от ЗДДС за дължими от негов доставчик данък върху добавената стойност и лихви за забава.

С одобрената позиция се иска Съдът на ЕС да отговори доколко разпоредбата на чл. 205 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС (Директивата за ДДС) и принципа на пропорционалност допускат солидарната отговорност на регистрираното лице – получател по облагаема доставка за невнесения от неговия доставчик ДДС да включва освен главното задължение за ДДС на доставчика и акцесорното задължение за обезщетение на забавеното изпълнение в размер на законната лихва върху главницата, считано от началото на забавата на длъжника до датата на установяването й.

Конституирането на Република България, като страна в производството по това дело, ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Приет е Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия

Със свое постановление правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, в изпълнение на предвидения за това 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

С него се детайлизира уредбата на обществените отношения, предмет на Закона за публичните предприятия, привежда се подзаконовата нормативна рамка в съответствие със закона и се събират в един нормативен акт всички регламенти в областта на публичните предприятия. Приемането на Правилника е част от предприетата нормативна реформа в областта на публичните предприятия, в съответствие с препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Прилагането на Закона за публичните предприятия и на Правилника за неговото прилагане се очаква да доведе до унифициране и модернизиране на правната уредба в тази област, до подобряването на корпоративното управление на публичните предприятия, до по-добри резултати във финансовото им състояние и ограничаване на фискалните рискове, както и до увеличаване на публичността и отчетността на тяхното управление.

Законът за публичните предприятия беше разработен съвместно с ОИСР по проекта „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“, част от Програмата за подкрепа на структурни реформи на Европейския съюз. Целта беше въвеждането в националното законодателство на насоките на Организацията за корпоративното управление на държавните предприятия. Разработването и приемането на Закона за публичните предприятия адресира както поетите ангажименти във връзка с намеренията на страната ни за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, така и политиката ни за присъединяване към ОИСР.

Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия също е разработен със съдействието на ОИСР. Организацията ще продължава да оказва подкрепа в процеса на реформиране на сектора на публичните предприятия, като е предвидено с последващ проект да окаже пряко съдействие и за подобряване на административния капацитет на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Приета е наредба относно електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция със задграничните представителства

Министерският съвет прие Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните й представителства и за отмяна на сега действащата Наредба, приета с ПМС № 179 от 2009 г.

Наредбата е съобразена с последните изменения в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и в Закона за защита на класифицираната информация, както и с новите технологични изисквания, което ще осигури подходящо ниво на защита на обменяната кореспонденция.

Наредбата се приема на основание чл. 42, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

Правителството прие допълнение на наредбата за финансиране на образователните институции

Министерският съвет прие допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 201 7 г.

Съгласно допълнението училищата ще имат възможност да извършват разходи за доставка на интернет свързаност по местоживеене на учениците, които по социални причини не разполагат с достъп до интернет. Това ще важи в случаите, когато присъственият учебен процес в училището е временно преустановен по предписание на компетентен орган, поради което обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда.

Промените се налагат във връзка с част от въведените на територията на Република България противоепидемични мерки свързани с разпространението на вируса COVID – 19, които включват преустановяване на учебните занятия в училищата. С оглед продължителността на приложената мярка Министерството на образованието и науката предприе действия за създаване на организация за обучение на учениците в дигитална среда. Благодарение на установеното партньорство между
учители, родители и доставчиците на услуги близо 89% от учениците в страната бяха включени в обучение в електронна среда.

Прилагането на тази форма на обучение ще постигне очакваните резултати при условие, че може да обхване максимално голям брой ученици. Поради липса на технически условия – мобилни устройства и/или интернет свързаност част от учениците не могат да бъдат ефективно включени в обучение в дигитална среда.

По тази причина Министерството на образованието и науката предлага да бъдат използвани възможностите на училищните бюджети за подпомагане на ученици, които по социални причини не разполагат с интернет свързаност, за включването им в дистанционна форма на обучение в условията на наложените противоепидемични мерки. Идеята е за периода, в който присъствените учебни занятия са прекратени, училищата да могат да извършват разходи за осигуряване на интернет свързаност за тези ученици. Разходите ще се извършват за сметка на реализираните икономии в училищните бюджети вследствие на прекратяването на учебния процес на територията на училищата.

Предложеното допълнение на Наредбата е свързано с реализирането на целите на Националната стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020) за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система.

И докато ви занимават с вируси тече най-голямата тиха приватизация! Грабежът продължава.


Loading...

Тази информация достига до Вас благодарение WARS.BG военният портал на България!

loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.