Гледна точка! Каракачанов освен че продава иска и да подарява имоти на МО

Гледна точка! Каракачанов освен че продава иска и да подарява имоти на МО
kolaji.net

Каракачанов освен че продава иска и да подарява имоти на МО за лагери за мигранти най вероятно.

Ние не се борим с евентуалните терористи ние ги настаняваме по пътят им към европа.

Община Ямбол отново ще кандидатства за изоставените военни имоти в района на бившите Пехотински казарми. Общината ще отправи искане пред Министерството на отбраната да й бъдат предоставени безвъзмездно 4 имота, а целта е върху тях да бъде изграден нов жилищен квартал с необходимите площи за обществено ползване и озеленяване. Предложението е включено в Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г., която Общинският съвет одобри вчера по предложение на кмета Валентин Ревански. 341 са общинските жилищни имоти към момента, от тях 48 са къщи. В голямата си част жилищният фонд е много стар и силно амортизиран. Общината не разполага с многоетажни жилищни сгради, изцяло нейна собственост. Всички апартаменти са в сгради етажна собственост, което създава допълнителни трудности при тяхното управление и поддръжка, се посочва в анализа на общинската администрация.

От ремонт и обновяване се нуждае и останалият сграден фонд на общината, най-вече имотите, които не се използват. Поддръжката, ремонтът и охраната на общинските имоти, които не са отдадени под наем или за ползване са сериозен проблем и неоправдан разход. Само 21 от общинските имоти са предвидени за продажба за тази година, става ясно още от Програмата за управление на общинската собственост. Това е причината в проектобюджета за 2020 г. да бъдат заложени прогнозни приходи от продажба на активи в размер на 1 950 000 лв., а не както досега 3 000 000 лв. През миналата година приходите към ноември от продажба на имоти са 1 873 823 лв. От наеми са постъпили 962 140 лв.

Източник: radio999bg.com
Коментар: Сега е момента да се приложи чл. 317 от ЗОВСРБ , а не да се дава БЕЗВЪЗМЕЗДНО !
П.П. Тази възможност е приета в закона от 12.05.2009 г. и досега НИКОГА не е приложена за 11 години !
Чл. 317. (1) Върху незастроени имоти – частна държавна
собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната, могат да се изграждат жилищни, общественообслужващи,
спортни и културни обекти за задоволяване нуждите на
военнослужещите и цивилните служителите от министерството.
(2) За изграждане на обектите по ал. 1 може да се учреди
възмездно право на строеж със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Правото на строеж се учредява след провеждане на търг при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. В условията на търга може да се предвиди заплащането на правото на строеж да се извърши чрез равностойно имотно обезщетение в изграждания или с друг обект на базата на оценка, извършена от
независим оценител.
(4) Не се провежда търг при учредяване право на строеж по ал. 2 на юридически лица на бюджетна издръжка или на общини.
(5) Въз основа на заповедта и след изпълнение на
процедурата по ал. 3 министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор.
(6) Новоизградените жилищни обекти, получени като
обезщетение по ал. 3, се включват в жилищния фонд на
министерството.

Тази информация достига до Вас благодарение WARS.BG военният портал на България!


Loading...

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !

loading...Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.