Връщат военното в училищата

Връщат военното в училищата
“Ча­сът на клас­ния” до­го­ди­на мо­же да за­поч­ва с во­ен­ни ко­ман­ди, а уче­ни­ци­те ще раз­гло­бя­ват ав­то­ма­ти и ще раз­бе­рат как се взри­вя­ва гра­на­та.

Гим­на­зис­ти­те от 9-и и 10-и клас ще учат во­ен­но де­ло по­не по 10 учеб­ни ча­са, а ако ис­кат и по­ве­че в сво­бод­но из­би­ра­е­ми­те дис­цип­ли­ни. Во­ен­ни­те вкар­ват на­чал­но­то во­ен­но обу­че­ние ка­то част от “Под­го­тов­ка на бъл­гар­ски­те граж­да­ни за за­щи­та на оте­чес­тво­то”. Уче­ни­ци­те ще се обу­ча­ват за при­до­би­ва­не на уме­ния, свър­за­ни със за­щи­та­та на ро­ди­на­та, с оце­ля­ва­не при кри­зи от во­е­нен ха­рак­тер, как­то и за ус­во­я­ва­не на зна­ния за ми­си­и­те и за­да­чи­те на въ­о­ръ­же­ни­те си­ли.

То­ва ста­ва яс­но от про­ект на во­ен­но­то ми­нис­тер­ство за про­ме­ни в за­ко­на за ре­зер­ва на въ­о­ръ­же­ни­те си­ли. Во­ен­ни­ят ми­нис­тър Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов се опит­ва да въ­ве­де сроч­на доб­ро­вол­на служ­ба по­ве­че от 2 го­ди­ни, ка­то пред­ла­га да се въ­ве­де швей­цар­ска­та сис­те­ма по от­но­ше­ние на на­бор­на­та служ­ба. Ми­нис­тъ­рът по­со­чи ка­то при­ме­ри Шве­ция, Фин­лан­дия и Нор­вeгия, ко­и­то връ­щат на­бор­на­та во­ен­на служ­ба.

У нас то­ва ще ста­не с въ­веж­да­не­то на “сроч­на служ­ба в доб­ро­вол­ния ре­зерв”. С но­ва­та служ­ба се пла­ни­ра да се пре­о­до­лее не­до­ком­плек­та във въ­о­ръ­же­ни­те фор­ми­ро­ва­ния на ар­ми­я­та. Тя ще включ­ва пе­ри­од до 6 ме­се­ца, през кой­то пъл­но­лет­ни­те бъл­гар­ски граж­да­ни ще пре­ми­на­ват во­ен­на под­го­тов­ка и ще из­пъл­ня­ват за­да­чи в със­та­ва на во­ен­ни фор­ми­ро­ва­ния от въ­о­ръ­же­ни­те си­ли ка­то ре­зер­вис­ти.

Спо­ред про­ек­та на во­ен­ния ми­нис­тър Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов то­ва ще спо­мог­не за ре­а­ли­зи­ра­не на под­го­тов­ка­та на по-го­лям брой бъл­га­ри за за­щи­та на оте­чес­тво­то, ко­е­то съ­от­вет­но ще по­доб­ри и оком­плек­то­ва­не­то на во­ен­ни­те фор­ми­ро­ва­ния с ре­зер­вис­ти, а во­ен­нов­ре­мен­ни­те фор­ми­ро­ва­ния – със за­пас­ни во­ен­нос­лу­же­щи.

Про­ек­тът пред­виж­да сроч­на­та служ­ба в доб­ро­вол­ния ре­зерв да включ­ва три ета­па – на­чал­на во­ен­на под­го­тов­ка, спе­ци­ал­на во­ен­на под­го­тов­ка и из­пъл­не­ние на за­да­чи в със­та­ва на во­ен­ни фор­ми­ро­ва­ния от въ­о­ръ­же­ни­те си­ли.

Но­ви­те пред­ло­же­ния са про­дик­ту­ва­ни от ана­ли­зи­те на во­ен­ни­те ек­спер­ти. Те по­каз­ват, че в рам­ки­те на след­ва­щи­те 10-15 г. стра­на­та ни ня­ма да раз­по­ла­га с дос­та­тъч­но под­гот­ве­ни граж­да­ни за за­щи­та на оте­чес­тво­то, при­до­би­ли ста­тус на за­пас­ни, с ко­и­то да бъ­дат оком­плек­то­ва­ни во­ен­нов­ре­мен­ни­те фор­ми­ро­ва­ния. За пе­ри­о­да на про­веж­да­не на кур­со­ве­те за под­го­тов­ка на граж­да­ни­те за за­щи­та на оте­чес­тво­то от 2015 г. до днес, на­чал­на во­ен­на под­го­тов­ка са пре­ми­на­ли ед­ва 337 бъл­гар­ски граж­да­ни, а в кур­со­ве за спе­ци­ал­на во­ен­на под­го­тов­ка за нуж­ди­те на въ­о­ръ­же­ни­те си­ли – ед­ва 27. За­то­ва МО от­чи­та все по­ве­че зат­руд­не­ния при оком­плек­то­ва­не­то на во­ен­ни­те и во­ен­нов­ре­мен­ни­те фор­ми­ро­ва­ния с под­гот­ве­ни във во­ен­но от­но­ше­ние граж­да­ни.

За да ня­ма преч­ки за кан­ди­да­ти­те за доб­ро­вол­на во­ен­на служ­ба про­ек­тът на Ка­ра­ка­ча­нов пре­мах­ва ос­нов­на­та об­струк­ция – не­об­хо­ди­мо­то до­се­га съг­ла­сие на ра­бо­то­да­те­ля. Кан­ди­да­ти­те ще мо­гат да склю­чат до­го­вор с Ми­нис­тер­ство­то на от­бра­на­та зад гър­ба на ше­фа на фир­ма­та до­ри без да го уве­до­мя­ват в на­ча­ло­то. Той пък ще тряб­ва да пус­не бъ­де­щия во­е­нен в неп­ла­тен от­пуск за це­лия срок на доб­ро­вол­на­та ка­зар­ма. Тя ре­ал­но ще бъ­де меж­ду 3 и 6 ме­се­ца, но пък во­ен­ни­те мо­гат да из­ви­кат в ре­зер­ва во­ен­нос­лу­же­щия за срок от 5 го­ди­ни след за­вър­шва­не­то на ка­зар­ма­та. Все пак ра­бо­то­да­те­лят ще бъ­де уве­до­мен впос­лед­ствие за склю­че­ния до­го­вор на ра­бот­ни­ка му с во­ен­но­то ок­ръ­жие ка­то до­ри ще по­лу­чи обез­ще­те­ние от МО в раз­мер, оп­ре­де­лен от ми­нис­тъ­ра на от­бра­на­та.

Не­за­ви­си­мо, че та­ка доб­ро­во­ле­цът-вой­ник ще бъ­де за­щи­тен от увол­не­ние, всъщ­ност ве­ро­ят­нос­тта той да са се вър­не на пре­диш­на­та си ра­бо­та в час­тна фир­ма е ма­лък. За­що­то след доб­ро­вол­на­та ка­зар­ма той ще има дру­ги нес­рав­ни­мо по-доб­ри въз­мож­нос­ти. Пър­ва­та е да ос­та­не на служ­ба ка­то про­фе­си­о­на­лен вой­ник без кон­курс. Ако не ис­ка да ос­та­ва во­е­нен пък, ще из­пол­зва пре­дим­ство при наз­на­ча­ва­не­то на дър­жав­на служ­ба в сис­те­ми­те за си­гур­ност – МО и МВР.

Доб­ро­вол­ни­те вой­ни­ци ще по­лу­ча­ват зап­ла­ти за длъж­ност и зва­ние съ­що ка­то про­фе­си­о­нал­ни­те. Про­ек­тът на во­ен­но­то ве­дом­ство се опит­ва да ре­ши и въп­ро­са със за­пас­ни­те офи­це­ри. Се­га ня­ма за­ко­но­во ус­та­но­ве­ни изис­ква­ния към ли­ца­та, кан­ди­дат­ства­щи за при­до­би­ва­не на ква­ли­фи­ка­ция “Офи­цер от ре­зер­ва”, за­то­ва съ­щи­те след­ва да бъ­дат пред­ви­де­ни с ог­лед ста­ту­та им при за­вър­шва­не на по­со­че­на­та под­го­тов­ка, а имен­но-за­пас­ни офи­це­ри, се по­соч­ва в про­ек­та.

С про­ме­ни­те в За­ко­на за ре­зер­ва се оп­ре­де­ля и пре­дел­на въз­раст ка­то за­пас­ни и во­ен­но­от­чет­ни ли­ца. Пред­ла­га се пре­дел­на­та въз­раст за служ­ба в за­па­са и ка­то во­ен­но­от­чет­ни ли­ца да бъ­де 63 го­ди­ни. Из­чис­ле­ни­я­та на ек­спер­ти­те со­чат, че не­об­хо­ди­ми­те сред­ства за при­ла­га­не­то на за­ко­ноп­ро­ек­та за из­дръж­ка и под­го­тов­ка на ли­чен със­тав, из­пъл­ня­ващ сроч­на служ­ба в доб­ро­вол­ния ре­зерв, как­то и за обез­ще­те­ния на ра­бо­то­да­те­ли през 2020 г. са в раз­мер на 2 727 000 лв. През 2021 г. те ще са в раз­мер на 9 362 000 лв. Прог­ноз­на­та стой­ност за раз­хо­ди­те през 2022 г., по­ра­ди уве­ли­ча­ва­не на броя на лич­ния със­тав е приб­ли­зи­тел­но 37 451 000 лв. Сред­ства­та ще бъ­дат оси­гу­ря­ва­ни в рам­ки­те на ут­вър­де­ни­те раз­хо­ди по бюдже­та на Ми­нис­тер­ство­то на от­бра­на­та за 2020 г. и в рам­ки­те на ут­вър­де­ни­те та­ва­ни на раз­хо­ди­те на ми­нис­тер­ство­то в сред­нос­роч­на­та бюджет­на прог­но­за. За из­пъл­не­ни­е­то на про­ек­то­за­ко­на не са не­об­хо­ди­ми до­пъл­ни­тел­ни раз­хо­ди, ко­и­то да бъ­дат одоб­ре­ни по бюдже­та на Ми­нис­тер­ство­то на от­бра­на­та за 2020 г. за смет­ка на дру­ги бюдже­ти по дър­жав­ния бюджет.

По­пъл­ват ми­си­и­те в чуж­би­на с ле­ка­ри и сес­три
Ед­на от це­ли­те на про­ек­та е да се оком­плек­то­ват ми­си­и­те в чуж­би­на с ме­ди­цин­ски спе­ци­а­лис­ти – ле­ка­ри и сес­три, ста­ва яс­но от мо­ти­ви­те към до­ку­мен­та. Нап­ри­мер и до­се­га има въз­мож­ност ли­ца­та на тру­дов до­го­вор в МО да сключ­ват до­го­во­ри за служ­ба в доб­ро­вол­ния ре­зерв. Но те­зи слу­жи­те­ли са част от струк­ту­ри­те на въ­о­ръ­же­ни­те си­ли за во­ен­но вре­ме и из­пъл­не­ни­е­то на за­да­чи­те им ка­то част от те­зи струк­ту­ри е не­съв­мес­ти­мо с из­пъл­не­ни­е­то на ак­тив­на служ­ба в доб­ро­вол­ния ре­зерв, по­ра­ди ко­е­то след­ва да се въ­ве­де ог­ра­ни­че­ние за наз­на­ча­ва­не­то им ка­то доб­ро­вол­ни ре­зер­вис­ти. От дру­га стра­на, оп­ре­де­ле­ни длъж­нос­ти за ме­ди­цин­ски спе­ци­а­лис­ти (ле­ка­ри, ме­ди­цин­ски сес­три и дру­ги), ко­и­то са не­об­хо­ди­ми на во­ен­ни­те кон­тин­ген­ти, учас­тва­щи в ми­сии и опе­ра­ции из­вън те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та, не мо­гат да бъ­дат оком­плек­то­ва­ни с не­об­хо­ди­ми­те ре­зер­вис­ти по­ра­ди ог­ра­ни­че­ния в За­ко­на за въ­о­ръ­же­ни­те си­ли за кан­ди­дат­ства­не за служ­ба в доб­ро­вол­ния ре­зерв на бъл­гар­ски граж­да­ни, наз­на­че­ни по тру­до­во или слу­жеб­но пра­во­от­но­ше­ние в Ми­нис­тер­ство­то на от­бра­на­та, струк­ту­ри­те на пря­ко под­чи­не­ние на ми­нис­тъ­ра на от­бра­на­та и Бъл­гар­ска­та ар­мия. За оси­гу­ря­ва­не по­пъл­ва­не­то на та­ки­ва длъж­нос­ти, изис­ква­щи ме­ди­цин­ско или дру­го спе­ци­ал­но об­ра­зо­ва­ние при учас­тие в ми­сии или опе­ра­ции из­вън те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та, не­нуж­ни­те изис­ква­ния към кан­ди­да­ти­те за ре­зер­вис­ти ще от­пад­нат. Но­ви­ят про­ект пред­виж­да Цен­трал­но­то во­ен­но ок­ръ­жие да ста­не са­мос­то­я­тел­но юри­ди­чес­ко ли­це, ка­то то­ва ще на­ма­ли ан­га­жи­ра­ния за нуж­ди­те на ЦВО ад­ми­нис­тра­ти­вен ре­сурс от стра­на на Ми­нис­тер­ство­то на от­бра­на­та и ще му да­де опе­ра­тив­на са­мос­то­я­тел­ност.

Въ­веж­да се мак­си­мал­на въз­раст за сключ­ва­не на до­го­вор за служ­ба в доб­ро­вол­ния ре­зерв, ко­я­то да бъ­де не по-мал­ко от две го­ди­ни до на­вър­шва­не на пре­дел­на въз­раст. То­ва ще га­ран­ти­ра въз­мож­нос­тта за из­пол­зва­не на ре­зер­вис­та в рам­ки­те по­не на две го­ди­ни, ко­е­то би оп­рав­да­ло из­вър­ше­на­та под­го­тов­ка и раз­хо­ди за не­го. До­се­га ре­зер­вис­ти­те, склю­чи­ли 5 го­диш­ни до­го­во­ри за служ­ба в доб­ро­вол­ния ре­зерв, мо­же­ха да бъ­дат из­ви­ка­ни на ак­тив­на служ­ба за за­мес­тва­не на от­със­тващ во­ен­нос­лу­жещ или за вре­мен­но из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ни­я­та на ва­кан­тна длъж­ност на во­ен­нос­лу­жещ, са­мо за пе­ри­од от 1 го­ди­на, ко­е­то е твър­де кра­тък пе­ри­од и пре­пят­ства це­ле­съ­об­раз­но­то из­пол­зва­не на съ­щес­тву­ва­щия ре­сурс. Се­га то­ва ог­ра­ни­че­ние ще от­пад­не, ка­то та­ка ще се пре­о­до­лее съ­щес­тву­ва­щия не­ком­плект във въ­о­ръ­же­ни­те си­ли и ре­зер­вис­ти­те ще мо­гат ефек­тив­но да се из­пол­зват в рам­ки­те на склю­че­ния от тях до­го­вор. / Стандарт

Тази информация достига до Вас благодарение WARS.BG военният портал на България!


Loading...

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !

loading...


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.