Изборът за началник на ВМА !

Изборът за началник на ВМА !

Ето редът и начина за назначаване на шеф на ВМА!
Публикуваме текста без редакторска намеса :

В изпълнение на горепосочената заповед комисията е определила офицерите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността „ Началник на Военномедицинска академия и главен лекар на въоръжените сили на Република България“, съгласно изискванията на нормативната уредба, в това число и на критериите, приложими за всички кандидати за длъжности от висшия команден състав, дала им е насоки за изготвяне на концепция за стратегическо управление на тема: „ Управление, организация на дейностите и развитие на Военномедицинската академия“ и ги е запознала с критериите за оценка на концепция. Също така комисията е създала организация, за да им бъде осигурен достъп до документацията, която ще е необходима за изготвянето на концепция. За отпадане на всякакви спекулации е взето решение рапортите, с които ще бъдат представени концепциите, да бъдат директно подадени до председателя на комисията. Комисията има за задача да се запознае с концепциите на кандидатите и да получи повече информация от тях по време на защитата на концепциите.

Спазвайки разпоредба на чл. 33, ал. 3, т. 5 от ЗОВСРБ, кандидатурите ще бъдат внесени за обсъждане в Съвета по отбрана, след което ще се стартира процедура по назначаване на длъжността и удостояване с висше офицерско звание.

В допълнение следва да отбележа, че законодателят не е определил кой внася предложенията за разглеждане и обсъждане в Съвета по отбрана, поради, което няма пречка това да бъде комисия, която е извършила проверка по допустимост на кандидатите. За председател на комисията съм определил Атанас Запррянов като член на Съвета по отбрана и заместник-министъра на отбраната, на когото са възложени функции по подпомагане на министъра на отбраната при ръководството, координацията и контрола по осъществяването на политиката по управлението на човешките ресурси.

Бих искал да отбележа, че назначената от мен комисия е в унисон с практиките при избор на ръководни постове в НАТО и ЕС и по никакъв начин не нарушава законовите разпоредби, свързани с назначаването на военнослужещ на длъжност, изискваща висше офицерско звание. Тя, чрез ясни критерии и прозрачност в работата си ще допринесе за осигуряване на достатъчно пълна и всеобхватна информация при определянето на най-подходящите офицери за окомплектоване на длъжността.!

Всички знаем как се правят конкурси и как се назначават хора!

От: WARS.BG

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !